Privacy statement

Inleiding

I work in Europe is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.
I work in Europe is gevestigd te Hove&Brighton, East Sussex, Verenigd Koninkrijk en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen.

Technische informatie

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, en het materiaal dat u opstuurt of download van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website nog te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Cookies

I work in Europe  maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid. Het betreft persoonsgegegevens van de medewerker (waaronder kandidaten, sollicitanten en vast personeel).

Op het moment dat u uw gegevens invult op onze website worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden verwerkt (1) om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, (3) om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen (4) voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling, waaronder training en opleiding, (5) voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole, en (6) om wet- en regelgeving na te kunnen komen.
We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens

Geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht, pasfoto, nationaliteit, curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring, referenties en getuigschriften

I work in Europe legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘gevoelige persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.I work in Europe kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. I work in Europe heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

(opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en elke andere instantie waar wij persoonsgegevens verzamelen van de werknemers van het bedrijf)
I work in Europe verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.
I work in Europe kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin I work in Europe hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis in die zin. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. I work in Europe heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. beveiligingsmaatregelen I work in Europe Ltd doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is I work in Europe met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

Werkzoekenden: Via uw eigen account heeft u toegang tot alle door u bij ons geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment deze gegevens wijzigen (of werwijderen) zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV of uw accountgegevens.

Voor overige relaties: U hebt recht op inzage en wijziging van de door cq voor u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij I work in Europe.

Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door I work in Europe, dan kunt u contact met ons opnemen via info@iworkineurope.com.

wijzigingen

I work in Europe kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement.