Sociale lasten en Loonheffing bij intracommunautaire dienstverlening

Hoe zit het met Sociale lasten en Loonheffing bij het werken met een buitenlandse aannemer? Wat is een A1 document? Is er een TWV nodig?

Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven over de volgende onderwerpen:

  • Sociale lasten
  • Loonheffing
  • Tewerkstellingsvergunning (TWV)

A. Sociale lasten

Er wordt veel gezegd en geschreven over de A1. Werknemers van ondernemingen (dit kunnen uitzendbureaus, aannemersbedrijven, onderhoudsbedrijven zijn), die buiten hun ‘eigen’ land (hun woonland) werken, blijven normaal gesproken sociaal verzekerd in hun woonland.

Zij moeten dan -en meestal doet de werkgever dat voor hun- bij de instantie, waar ze sociaal verzekerd zijn, een aanvraag indienen voor een A1.

Een A1 document wordt ook wel een detacheringsverklaring genoemd. Vroeger heette het een E101.

Deze A1 is een verklaring, dat de werknemer verzekerd is in zijn woonland, uitgezonden is op een bepaald project, waarop de A1 geldig is. De A1 is dan een zekerheid, dat de werknemer in zijn woonland verzekerd is voor de sociale verzekeringen.

De wetgeving, waarin een en ander is vastgelegd is hier te vinden. Om u veel leeswerk te besparen, komt het er in het kort hier op neer:

Een onderneming, die in het buitenland gevestigd is en die in Nederland mensen ter beschikking stelt of als (onder-)aannemer een werk aanneemt, dient aan een aantal voorwaarden te voldoen om voor haar ‘uitgezonden werknemers’ een A1 verklaring te krijgen:

  1. De onderneming dient in ‘eigen land’ substantiele activiteiten te verrichten
  2. De mensen, die in het buitenland worden ingezet, komen niet ter vervanging van ‘lokale’ personeelsleden
  3. De mensen, die worden ingezet, dienen ‘normaal’ in dienst te zijn van de onderneming (dus er dient een arbeidsovereenkomst te zijn)

De A1 is een persoonlijk document, waarin worden vermeld: werknemer, werkgever en opdrachtgever. De A1 wordt in de meeste gevallen door de werkgever aangevraagd.

De A1 heeft een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden.

Misbruik, oneigenlijk verkregen A1 verklaringen

Helaas komt het voor, dat werknemers in een ander land aan het werk zijn en in het bezit zijn van een -meestal door hun werkgever- op onjuiste gronden gebaseerde aangevraagde A1 aan het werk zijn.

Wat heeft dit als consequentie?

  • De werknemer is niet verzekerd
  • De familieleden van werknemer zijn dan ook niet verzekerd
  • De werkgever is strafbaar, omdat er op onjuiste gronden een A1 is aangevraagd en verkregen
  • De opdrachtgever van werkgever kan aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van de sociale verzekeringspremies.

B. Loonheffing

De A1 verklaring betreft ALLEEN de sociale verzekeringen. Met Loonheffing is het anders gesteld.

Hier is de ‘183 dagenregeling’ van toepassing, in sommige gevallen zijn er verdragen tussen Nederland en andere EU landen, die de 183 dagenregeling in meer detail hebben afgesproken. Kort gezegd komt de regeling op het volgende neer:

De meeste belastingverdragen bepalen dat het werkland van de werknemer het recht heeft belasting te heffen over het loon dat de werknemer daar verdient. Hierop is 1 uitzondering: het woonland van de werknemer heeft het recht om belasting te heffen als aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan:

Deze 3 voorwaarden staan samen bekend als de 183-dagenregeling. Als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan heeft het werkland het recht om belasting te heffen.

Meer informatie over de 183 dagenregeling treft u hier aan.

C. Tewerkstellingsvergunning (TWV) voor niet EU burgers in dienst van een aannemer uit een EU land

Indien een niet-EU burger in dienst is van een in een EU land gevestigd aannmeersbedrijf en wordt door het bedrijf naar een ander EU land gedetacheerd om daar een werk uit te voeren, is GEEN Tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig.

In deze link treft u verwijzing naar een Arrest van het Europese Hof aan (het Essent Arrest), waaruit blijkt, dat zelfs de Minister van Sociale Zaken van Nederland nog onbekend was met deze wetgeving.

Conclusie

Het werken met een buitenlandse aannemer in Nederland en ook Belgie en Duitsland brengt een hoop regels met zich mee, dit betekent, dat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zich aan een groot aantal administratieve verplichtingen dienen te houden.

I work in Europe beschikt over meer dan 30 jaar ervaring op dit gebied en is U graag van dienst!

Posted in: