Overeenkomst van aanneming van werk

 • AANNEMINGSOVEREENKOMST

  voor werken in onroerende staat ,

   

  TUSSEN

   

  met maatschappelijke zetel te

   

  met ondernemingsnummer .

   

  en 

   

  hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  hierna genoemd “de Opdrachtgever

   

  EN

   

  met maatschappelijke zetel te .

   

  met ondernemingsnummer ………..…………………… en RPR.

   

  hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mevr./de h.

   

  hierna genoemd “de Aannemer”

   

  WERD OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

   

  Artikel 1 – Voorwerp van de overeenkomst

   

  Variant 1

   

  De Opdrachtgever belast de Aannemer die aanvaardt, onder de hiernavolgende voorwaarden en tegen de hierna overeengekomen prijs, met de uitvoering van de volgende opdracht

   

  [- Beschrijving van de werken/opdracht: ……………

  – Taken: Uitwerken van …/ uitvoeren van… /aanpassen van……..

  –  Plaats van uitvoering:…………………………….

  – Te gebruiken middelen:………………….]  

   

  Variant 2

   

  De Opdrachtgever belast de Aannemer die aanvaardt, onder de hiernavolgende voorwaarden en tegen de hierna overeengekomen prijs, met de uitvoering van de volgende opdracht

   

  [zoals verder dagdagelijks gespecificeerd zal worden in de werkfiches opgesteld door de Opdrachtgever en gecommuniceerd aan de single point of contact/projectleider van de Aannemer].

   

  Artikel 2 – Contractuele documenten

   

  2.1. Behoudens afwijkende bepalingen, maken de volgende documenten deel uit van deze overeenkomst: de plannen, technische documenten en de beschrijvende meetstaat, de normen en technische bestekken, waarnaar de opdracht bepaald in artikel 1 verwijst en die op de in aanneming gegeven prestaties betrekking hebben, evenals alle andere noodzakelijke documenten van de onder artikel 1 vermelde opdracht .

   

  2.2. De Aannemer verklaart deze stukken te hebben verkregen, de taal ervan te begrijpen en de inhoud ervan te kennen. Hij verklaart tevens op de hoogte te zijn van alle modaliteiten van de opdracht. In geval van tegenstrijdigheid tussen voornoemde documenten en onderhavige overeenkomst hebben de bepalingen van deze overeenkomst voorrang.

   

  2.3. De vóór of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de Aannemer ter hand gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, op grond waarvan de gehele of gedeeltelijke opdracht mogelijk is, blijven het uitsluitend eigendom van de Opdrachtgever. Zij mogen zonder toestemming van de Opdrachtgever niet door de Aannemer worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven, aan of ter kennis gebracht van derden. Zij zijn evenwel het eigendom van de Aannemer:

  1. a) indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of
  2. b) indien zij betrekking hebben op een, van de uitvoeringsovereenkomst onderscheiden, voorafgaande ontwikkelingsovereenkomst, waarin de Aannemer zich het eigendomsrecht heeft voorbehouden.

   

  Artikel 3 – Wijze van uitvoering

   

  3.1. De prestaties worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en de in de opdracht aangeduide voorwaarden en normen. De Opdrachtgever mag te allen tijde niet deugdelijk uitgevoerde prestaties doen stopzetten en niet-conforme materialen afwijzen.

  De Aannemer verbindt er zich toe de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk te verwittigen van elke opvallende onregelmatigheid die mocht blijken bij de lezing van de documenten betreffende de aanneming, zoals bepaald in artikel 2, of bij de uitvoering van de werken.

   

  3.2. De Aannemer oefent zijn werkzaamheden volledig vrij en onafhankelijk uit. Hij ontvangt van de Opdrachtgever geen enkele bindende richtlijn, bevel of order en er kan in geen geval een band van ondergeschiktheid tussen de Opdrachtgever en de Aannemer tot stand komen.

   

  De Aannemer kan in geen geval de Opdrachtgever geldig binden en hij blijft te allen tijde tegenover derden verantwoordelijk voor zijn optreden, en de aan de Opdrachtgever verschafte inlichtingen of adviezen.

   

  3.3. De Aannemer verbindt er zich toe om, naarmate de opdracht vordert, de door zijn personeel veroorzaakte verontreinigingen en het door zijn personeel achtergelaten afval zorgvuldig te doen verwijderen.

   

  3.4. De uitvoering van de opdracht wordt onderbroken tijdens de periodes van collectief verlof van toepassing bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verstrekt deze informatie aan de single point of contact/projectleider van de Aannemer van zodra de periode bepaald is.

   

  3.5. De Opdrachtgever stelt alle redelijke voorzieningen nodig om de opdracht uit te voeren op de locatie beschikbaar, zoals telefoon, verwarming, verlichting, bureauruimte.

   

  3.6. Voor zover nodig voor de uitvoering van de opdracht, geeft de Opdrachtgever toegang tot de noodzakelijke informatie en documentatie en kan zijn personeel geraadpleegd worden op redelijke en vooraf bepaalde tijdstippen omtrent de organisatie, procedures en handelswijzen van de Opdrachtgever.

   

  3.7. Het personeel verbonden door een arbeidsovereenkomst met de Aannemer en/of onderaannemer, ingezet bij de uitvoering van de opdracht, werkt steeds onder de verantwoordelijkheid en het gezag van de Aannemer respectievelijk onderaannemer en ontvangt geen enkele bindende richtlijn, bevel of order van de Opdrachtgever uitgezonderd het bepaalde hieronder. Overeenkomstig art.31 § 1 van de wet 24 juli 1987 betreffende de tijdelijk arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, kan de Opdrachtgever instructies geven aan het personeel verbonden door een arbeidsovereenkomst met de Aannemer en/of onderaannemer, uitsluitend in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst met betrekking tot de punten vermeld in bijlage bij deze overeenkomst. Dit instructierecht houdt geenszins aansprakelijkheid in van de Opdrachtgever voor de correcte uitvoering van de opdracht, die uitsluitend toekomt aan de Aannemer.

   

  De partijen erkennen dat de instructies die kunnen gegeven worden, zoals expliciet opgenomen in bijlage, geenszins het werkgeversgezag van de Aannemer en/of onderaannemer uithollen. De partijen verbinden zich ertoe onderhavige overeenkomst in de feiten nauwgezet en volledig conform de uitdrukkelijke bepalingen van deze overeenkomst uit te voeren. Enige wijziging van of aanvulling aan de instructies vermeld in bijlage dient voorafgaand tussen de partijen te worden overeengekomen en in de bijlage te worden aangepast.

   

  Artikel 4 – Prijs

   

  4.1. Variante 1

   

  De opdracht zal worden uitgevoerd tegen de globale en forfaitaire prijs van ……………….. EUR.

   

  Variante 2

   

  De opdracht zal worden uitgevoerd tegen vaste eenheidsprijzen zoals vermeld in de aan deze

  overeenkomst aangehechte tarieven en op basis van de geleverde goederen en prestaties zoals bepaald in de opmetings- en vorderingsstaten.

   

  4.2. Deze prijs omvat enkel de uitvoering van de werken zoals in artikel 1 omschreven met uitsluiting van bijkomende kosten, zoals transport, verpakking, enz.

   

  4.3. De in artikel 4.1 vastgestelde prijs wordt aangepast zoals hierna bepaald.

   

  De prijsherziening heeft plaats bij iedere betaling van een schijf of voorschot en de te betalen bedragen worden bepaald door toepassing van onderstaande formule op het bedrag van iedere betalingsschijf of op de staat van vordering der eigenlijke werken, opgemaakt op basis van de overeenkomst:

   

  P  =  Po  (a M   +   b S   +  0,20)( ())

   

  Mo So

   

  waarin :

   

  P = factuurprijs

   

  Po = eerste basisprijs op ……………………………….. (datum)

   

  Mo = prijs van ……………………………… (een bepaalde grondstof)

  op ……………………. (datum) overgenomen uit ……………………….

  een bepaalde publicatie), zegge ………………….. EUR

   

  M = prijs van dezelfde grondstof op ………………………… (datum)

  (prijs bij de bevoorrading of de facturering)

   

  So = het referte-uurloon vermeerderd met de sociale lasten in de metaalverwerkende nijverheid (landelijk of regionaal gemiddelde), erkend door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en gepubliceerd door Agoria op ………………. (datum),

  zegge ……………………………. EUR.

   

  S = hetzelfde loon op ………………………………….. (datum)

  (periode van uitvoering van de order of factuurdatum)

   

  Artikel 5 – Betaling

   

  5.1. De prijs wordt als volgt betaald:

   

  • ….. % bij de ondertekening van de overeenkomst
  • ….. % bij ……………………………………………….
  • ….. % bij ……………………………………………….

   

  door storting op bankrekening nr. ……………………….. van de Aannemer en dit binnen 30 dagen einde maand van ontvangst van de betrokken factuur.

   

  5.2. Zo de Opdrachtgever de betaling van die voorschotten binnen …….. dagen na de vordering tot betaling niet verricht, behoudt de Aannemer zich het recht voor de uitvoering van de opdracht stil te leggen met een eenvoudig per aangetekend schrijven aan de Opdrachtgever toegestuurd bericht. De Aannemer kan, onverminderd alle rechten en vorderingen, alle nodige maatregelen van bewaring treffen op kosten van de Opdrachtgever.

   

  5.3. Wanneer de Opdrachtgever niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn, heeft de Aannemer vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met 8 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt.

   

  De referentie-interestvoet is de interestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie zoals gedefinieerd door de Wet van 2 augustus 2002.

   

  De Aannemer heeft bovendien, wanneer de Opdrachtgever niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn, onverminderd zijn recht op de forfaitaire vergoeding ingevolge de Wet van 2 augustus 2002 en de vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, recht op een redelijke schadeloosstelling door de Opdrachtgever voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand.

   

  Artikel 6 – Sociale en fiscale verplichtingen bij uitvoering van werk

   

  6.1. Alvorens de werken aan te vatten en bij elke tussenkomst van andere (onder)aannemers tijdens de uitvoering van de werken, dient de Opdrachtgever  deze te melden en de nodige inlichtingen te verschaffen aan de RSZ in overeenstemming met de bepalingen van §7 van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969.

   

  Indien de Aannemer op zijn beurt beroep doet op een onderaannemer, dient de Aannemer voorafgaandelijk en schriftelijk de Opdrachtgever hiervan in kennis stellen en hem alle nodige inlichtingen verstrekken in overeenstemming met bovenvermeld artikel 30bis.

   

  6.2. De Aannemer vervult ten opzichte van zijn werknemers alle sociaalrechtelijke en fiscale verplichtingen die aan de werkgevers worden opgelegd.

   

  De Aannemer dient op het tijdstip van totstandkoming van de aannemingsovereenkomst, vóór hij de werkzaamheden aanvat alsook ter gelegenheid van elke facturatie, kunnen aantonen dat hij al zijn sociaalrechtelijke en fiscale verplichtingen is nagekomen.

   

  De Aannemer moet de Opdrachtgever kunnen aantonen dat voor de opdracht ingezet personeel de wettelijke sociale bijdragen worden afgedragen en de vereiste fiscale inhoudingen werden uitgevoerd. De Aannemer moet op vraag van de Opdrachtgever de bewijskrachtige documenten kunnen voorleggen waaruit blijkt dat voldaan is aan de wettelijke voorschriften ter zake.

   

  6.3. De Aannemer verklaart dat er op datum van ondertekening van deze overeenkomst geen vermelding staat in de publiek toegankelijke databank van de RSZ en de fiscus dat er inhoudingsplicht is wegens sociale en/of fiscale schulden.

   

  De Aannemer verschaft de Opdrachtgever alle noodzakelijke gegevens zodat deze laatste kan nagaan via de relevante databanken of de Aannemer al dan niet sociale en/of fiscale schulden heeft.

   

  Indien er sociale en/of fiscale schulden ontstaan in hoofde van de Aannemer, zal de Opdrachtgever bij iedere aan de Aannemer verschuldigde betaling de inhoudingen doen volgens de bepalingen van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en artikel 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

   

  Indien de Aannemer op zijn beurt beroep doet op een onderaannemer, in wiens hoofde sociale en/of fiscale schulden ontstaan, dient de Aannemer bij iedere aan onderaannemer verschuldigde betaling de inhoudingen te doen volgens de bepalingen van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en artikel 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en daarvan de bewijsstukken over te maken aan de Opdrachtgever.

   

  6.4.       De Aannemer bevestigt dat hij  in geen geval werknemers in dienst heeft of zal nemen die zich in een illegale

                 verblijfssituatie bevinden. De Aannemer verplicht er zich toe  deze bepaling zelf ook op te leggen in de  

                contracten die hij afsluit met zijn onderaannemer(s).  

   

  6.5. Werken uitgevoerd door een buitenlandse Aannemer

   

  Substantiële activiteiten

  De in het buitenland gevestigde Aannemer bevestigt dat hij daadwerkelijk substantiële activiteiten verricht in zijn land van vestiging, namelijk activiteiten andere dan uitsluitend intern beheer of administratieve activiteiten, en bijgevolg een werkgever is die zijn werknemers tijdelijk kan detacheren naar een andere EU lidstaat.

   

  Verbindingspersoon

  De in het buitenland gevestigde Aannemer is verplicht een verbindingspersoon aan te stellen die, voor rekening van deze  Aannemer, het contact zal verzekeren met de bevoegde overheidsdiensten in verband met het tewerkstellen in België van de door de Aannemer gedetacheerde werknemers.  De verbindingspersoon moet een fysieke persoon zijn, en kan een van de werknemers zijn die naar België wordt gedetacheerd.

  De in het buitenland gevestigde Aannemer dient voorafgaand aan de start van de activiteiten in België de naam van de verbindingspersoon mee te delen in de Limosa-melding.  

   

  Verplichte documenten

  Overeenkomstig de wettelijke bepalingen en voor zover die op de werknemers van toepassing zijn, zullen de werknemers in het bezit zijn van de nodige identiteitsbewijzen, verblijfsvergunningen, arbeidsvergunningen, Limosa-meldingen (L1- documenten) via www.limosa.be en, al naargelang het geval, het A1 document (binnen Europa) of andere documenten (buiten Europa) waaruit de correcte aansluiting en betaling blijkt bij een buitenlands sociaal zekerheidsstelsel. De in het buitenland gevestigde Aannemer verplicht er zich toe om de L1-documenten vóór het begin van de werkzaamheden per mail te sturen naar de Opdrachtgever.

   

  De in het buitenland gevestigde Aannemer die zijn werknemers detacheert naar België dient bovendien via zijn verbindingspersoon per werknemer de volgende documenten beschikbaar te houden vanaf de start van de activiteiten tot 1 jaar na het einde van deze activiteiten:

  • kopie van de arbeidsovereenkomsten;
  • informatie over de vreemde valuta die dienst doet als betaling van het loon, de voordelen in geld of in natura verbonden aan de detachering naar België,  de voorwaarden van de repatriëring van de gedetacheerde werknemer;
  • arbeidstijdenoverzichten die begin, einde en duur van de dagelijkse arbeidstijd van de gedetacheerde werknemers aangeven;
  • betalingsbewijzen van het loon.

   

  Op vraag van de bevoegde overheidsinstantie moet de in het buitenland gevestigde Aannemer de voormelde documenten vertalen in een van de landstalen of in het Engels.

   

  Toepasselijke arbeidsvoorwaarden

  De Opdrachtgever deelt de coördinaten mee van de internetsite van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg waar de inlichtingen betreffende het verschuldigd loon zijn opgenomen:    [link naar webpagina toevoegen]

   

  De in het buitenland gevestigde Aannemer bevestigt  dat aan de werknemers minstens en tijdig de in België geldende minimumlonen uitbetaald zullen worden overeenkomstig de Belgische dwingende bepalingen inzake het toepasselijke minimumloon volgens art. 5 van de Detacheringswet van 5 maart 2002 en de wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers.

   

                 Buitenlandse onderaannemer(s)

  De Aannemer die op zijn beurt beroep doet op (een) in het buitenland gevestigde onderaannemer(s), verplicht er zich toe de naleving van deze bepalingen op te leggen aan die onderaannemer(s) in de contracten die hij met deze sluit.

   

  6.6. Aanwezigheidsregistratie

  Indien de werken die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst onder het toepassingsgebied vallen van Afdeling 4 (“Aanwezigheidsregistratiesysteem”), Hoofdstuk V van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, zullen partijen hun respectievelijke verplichtingen daarin vervat, naleven.

   

  Deze omvatten onder andere, maar zijn niet beperkt tot het volgende:

   

  Iedere partij zorgt ervoor dat elke natuurlijke persoon die in zijn opdracht de plaats betreedt waar de werken worden uitgevoerd die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst, zijn aanwezigheid registreert vóór het betreden van deze plaats;

   

  Iedere partij zorgt ervoor dat de vereiste gegevens die betrekking hebben op zijn onderneming daadwerkelijk en correct worden geregistreerd en doorgestuurd naar de gegevensbank van de RSZ;

   

  De Opdrachtgever wijst de Aannemer op de bepalingen van art.16§1,3 en §2,4 en §3 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens;

   

  Indien de Aannemer op zijn beurt zelf beroep doet op een onderaannemer, neemt hij maatregelen opdat deze laatste alle gegevens daadwerkelijk en correct registreert en doorstuurt naar de gegevensbank van de RSZ, en wijst hij deze op voormelde bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze verplichting geldt voor elke onderaannemer, ongeacht het niveau van de onderaanneming.

   

  Registratiesysteem

  Variant 1

  De Opdrachtgever stelt het registratiesysteem ter beschikking van de Aannemer. De Aannemer is ertoe gehouden het ter beschikking gestelde registratiesysteem te gebruiken en het op zijn beurt ter beschikking te stellen van de onderaannemers waarop hij een beroep doet. De Opdrachtgever informeert de Aannemer over de verschillende registratiemiddelen die kunnen worden gebruikt.

   

  Variant 2

  Partijen komen overeen dat de Aannemer

  (i) voorziet in zijn eigen registratiesysteem, die voldoet aan de voorwaarden en waarborgen bepaald in voormelde wetgeving en

  (ii) deze ter beschikking stelt van de onderaannemers waarop hij op zijn beurt beroep doet OF maatregelen neemt opdat de onderaannemers waarop hij op zijn beurt beroep doet voorzien in hun eigen registratiesysteem, dat voldoet aan de voorwaarden en waarborgen bepaald in voormelde wetgeving.

   

  Artikel 7 – Onderaanneming

   

  De Aannemer kan onder eigen verantwoordelijkheid een deel van de opdracht aan een derde toevertrouwen. Hij zal hiervan de Opdrachtgever voorafgaand schriftelijk inlichten en de volledige identiteit van de onderaannemer bekendmaken.

   

  De Aannemer verbindt er zich toe om, wanneer hij bij de uitvoering van (een gedeelte van) de opdracht beroep doet op een of meerdere derden, rechtstreeks of via verdere onderaanneming, dit enkel te doen op basis van een onderaannemingsovereenkomst op elk niveau van de onderaanneming, waarin verplicht de volgende bepalingen […] van voorliggende  overeenkomst [alsook de bijlage met instructies bij deze overeenkomst] opgenomen dienen te worden.

   

  Artikel 8 – Toezicht en veiligheid

   

  8.1 De Aannemer dient zelf het toezicht uit te oefenen op zijn werk, alle voorzorgsmaatregelen te nemen in het belang van de veiligheid van zijn personeel of van derden in het kader van de overeenkomst en alle nodige verzekeringen (ongevallen, arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, brand, diefstal, enz…) te nemen. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Opdrachtgever uit dien hoofde geen verantwoordelijkheid draagt.

   

  Op vraag van de Opdrachtgever moet de Aannemer de polissen kunnen voorleggen en bewijzen dat hij de desbetreffende premies heeft betaald.

   

  8.2. De Aannemer verbindt er zich toe geen werknemers tewerk te stellen onder het regime van ter beschikkingstelling van werknemers, tenzij via erkende interimkantoren en er op toe te zien geen overeenkomsten te sluiten met schijnzelfstandigen.

   

  8.3. De Aannemer staat zelf in voor de naleving van de arbeidsrechtelijke bepalingen, waaronder  de werkuren en minimale rustperiodes, vakantiedagen, vergoeding van overuren, gezondheid, veiligheid, hygiëne en welzijn van de werknemers, zoals bepaald in de Wet van 4 augustus 1996, op de werkplek ten aanzien van zijn eigen werknemers. De Aannemer verbindt er zich toe deze bepalingen te doen naleven door zijn eigen onderaannemers, ten aanzien van hun respectievelijke werknemers.

   

  Indien de Aannemer zijn verplichtingen inzake welzijn niet of gebrekkig naleeft, kan de Opdrachtgever steeds zelf de nodige maatregelen nemen op kosten van de Aannemer.

   

  Artikel 9 – Aanvang van de opdracht en uitvoeringstermijn

   

  9.1. Met de werken wordt begonnen op ………………………………

   

  De uitvoeringstermijn van de werken beloopt ………. werkdagen te rekenen vanaf de hierboven vermelde datum.

   

  9.2. Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van de Aannemer of waardoor hij gedwongen wordt de opdracht tijdelijk of definitief stop te zetten, wordt beschouwd als een geval van overmacht (bijvoorbeeld ongevallen, oorlogen en de daaraan verbonden gevolgen, stakingen of lock-out).

   

  De tijdelijke onderbreking van de opdracht wegens overmacht brengt van rechtswege een verlenging van de oorspronkelijk bepaalde uitvoeringstermijn zonder schadevergoeding met zich mee, en wel met een periode gelijk aan de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijdspanne die normaal noodzakelijk is om de uitvoering van de opdracht weer op gang te brengen.

   

  9.3. Wanneer de uitvoering van de overeenkomst op bevel of door toedoen van de Opdrachtgever wordt onderbroken voor een periode van meer dan  30 kalenderdagen, dient aan de Aannemer een voorschot op de lopende schijf te worden betaald ten belope van de waarde der reeds uitgevoerde werken.

   

  Voor de door de Opdrachtgever bevolen of aan hem te wijten onderbrekingen – andere dan die wegens weerverlet en welke niet in het bijzonder bestek worden bepaald – die zich in de contractueel vastgelegde uitvoeringstermijn voordoen en over het algemeen 1/20ste van deze termijn en ten minste 10 werkdagen overschrijden, heeft de Aannemer recht op een schadeloosstelling waarvan het bedrag in gemeen overleg wordt vastgesteld; de Aannemer mag zich evenwel niet beroepen op de in dat verband aan de gang zijnde besprekingen om de aannemingsovereenkomst niet verder uit te voeren.

   

  Worden niet als werkdagen aangerekend, dagen waarop ongunstige weersomstandigheden rechtstreeks of onrechtstreeks het werk tenminste vier uur lang onmogelijk maken, zaterdagen, zon- en wettelijke feestdagen en jaarlijkse betaalde vakantiedagen.

   

  9.4. In alle andere gevallen zal, eens de vastgestelde leveringsdatum of -termijn verlopen is, de Aannemer een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van ………………… EUR per werkdag/week vertraging en dit zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

  Indien de Opdrachtgever kan bewijzen dat de schade, die hij oploopt omwille van de vertraging, de forfaitaire schadevergoeding overschrijdt, kan hij nog een bijkomende schadevergoeding eisen.

   

  Zodra de vertraging …………………. werkdagen/weken bereikt, heeft de Opdrachtgever het recht zonder gerechtelijke tussenkomst, maar na een voorafgaande ingebrekestelling die binnen …………….. dagen na ontvangst zonder gevolg is gebleven, het contract te verbreken, onverminderd zijn recht om volledige schadevergoeding te eisen van de Aannemer.

   

  Artikel 10 – Samenwerkingsplicht

   

  10.1. Om geldig te zijn, moeten de mededelingen tussen de Opdrachtgever en de Aannemer over de uitvoering van de werken schriftelijk worden gedaan.

   

  De partijen verbinden er zich toe elkaar onmiddellijk in te lichten omtrent iedere moeilijkheid die de stipte uitvoering van de opdracht kan verstoren en aan elkaar elke toelichting te verstrekken die deze kan vergemakkelijken.

   

  10.2. De partijen duiden elk een single point of contact/projectleider aan die de correcte uitvoering van de wederzijdse contractuele verplichtingen van de partijen zal opvolgen en als aanspreekpunt zal functioneren voor alle dagelijkse communicaties tussen de partijen.

   

  De Opdrachtgever en Aannemer stellen een kalender van regelmatige opvolgingsvergaderingen op, die plaats zullen hebben met de single points of contact/ projectleiders.

   

  10.3. De personeelsleden van de Aannemer belast met de uitvoering van de opdracht, stellen op regelmatige tijdstippen een rapport op van de gerealiseerde werken en de voortgang van de opdracht. Dit rapport wordt meegedeeld aan de single point of contact/projectleider van de Aannemer, met een kopie aan de single point of contact/projectleider van de Opdrachtgever ter informatie.

   

  10.4. Bij afwezigheid van een personeelslid van de Aannemer tijdens de uitvoering van de opdracht, hetzij bij verlof, ziekte of enige andere reden, stelt de single point of contact/ projectleider van de Aannemer de single point of contact/projectleider van de Opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk in kennis, indien mogelijk vooraf. Bij afwezigheid van het betrokken personeelslid van de Aannemer van meer dan 5 werkdagen, voorziet de Aannemer in vervanging door een ander personeelslid met tenminste gelijkwaardige kwalificaties, ervaring en expertise.

   

  Ingeval de Opdrachtgever de ongeplande afwezigheid van een personeelslid van de Aannemer, belast met de uitvoering van de opdracht, op de locatie vaststelt, stelt hij de single point of contact/projectleider van de Aannemer hiervan onmiddellijk in kennis.

   

  10.5. Indien de Aannemer zijn personeelsleden, die de opdracht uitvoeren, vervangt, zal dit geen invloed hebben op de continuïteit in de uitvoering van de opdracht, en mag dit niet leiden tot een vertraging noch meerkost voor de Opdrachtgever. De Aannemer zal een veelvuldige vervanging van zijn personeelsleden die de opdracht uitvoeren vermijden.

   

  De Aannemer verbindt zich ertoe enige vervanging van een personeelslid door een ander bekwaam personeelslid op voorhand mee te delen aan de single point of contact/ projectleider van de Opdrachtgever, rekening houdend met de bekommernissen van de Opdrachtgever.

   

  Een personeelslid dient steeds vervangen te worden door een personeelslid met tenminste gelijkwaardige kwalificaties, ervaring en expertise. De Aannemer staat in voor de opleiding en kennisoverdracht, indien nodig, en de kosten hiervan, bij een dergelijke vervanging.

   

  Artikel 11 – Aansprakelijkheid

   

  De Aannemer blijft gedurende een termijn van een jaar na de definitieve oplevering aansprakelijk ten aanzien van de Opdrachtgever voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de degelijkheid van het werk. Gedurende deze termijn zal de Aannemer gehouden zijn alle aan het licht tredende gebreken, wat ook de oorzaak of de aard ervan zij, ook op eigen kosten en zonder verwijl te herstellen.

   

  De Aannemer is aansprakelijk voor alle schade, daarin begrepen maar niet beperkt tot alle  kosten,

  boetes, gerechtskosten,…  die de Opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van de contractuele en/of

  wettelijke verplichtingen door de Aannemer, dit onverminderd alle overige rechten en middelen waarover de

  Opdrachtgever in overeenstemming met deze overeenkomst en/of de wet beschikt.

   

  De Aannemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen alle vorderingen van derden, met inbegrip maar zonder

  beperking voor elke schade, klacht, verlies, interesten en boetes, die het gevolg zijn van of verband houden met  de

  niet naleving van de contractuele en/of wettelijke verplichtingen door de Aannemer en/of diens onderaannemers,

  ongeacht het niveau van de onderaanneming, en elke natuurlijke persoon die in opdracht van de Aannemer of diens

  onderaannemers optreedt.  

   

  Naast de aansprakelijkheid op grond van de Belgische wet op de productaansprakelijkheid van 25 februari 1991, verbindt de Aannemer er zich bovendien toe de Opdrachtgever gedurende een termijn van tien jaar te rekenen vanaf de definitieve oplevering te vrijwaren ingeval de door hem geleverde werken, goederen en/of onderdelen aanleiding geven tot (contractuele en/of extracontractuele) schade aan bedrijfsmatig gebruikte goederen of tot verliezen verbonden aan de professionele activiteit van de Opdrachtgever of een derde.

   

  Artikel 12 – Beperking van aansprakelijkheid

   

  Als de Opdrachtgever aan de Aannemer materialen oplegt van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type, en dit in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van de Aannemer, wordt deze laatste ontslagen van iedere aansprakelijkheid ten aanzien van gebreken welke te wijten zijn aan deze handelswijze op voorwaarde dat men hem geen enkele fout bij de verwerking van de materialen kan aanwrijven.

   

  Als een gespecialiseerd studiebureau of ingenieur hem met name door het bestek worden opgelegd, is de Aannemer geenszins aansprakelijk voor een conceptiefout of een eventueel meergebruik van de oorspronkelijk geplande hoeveelheden, zelfs wanneer hem de bezoldiging van het studiebureau of de ingenieur contractueel ten laste wordt gelegd.

   

  Artikel 13 – Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid

   

  13.1. De Aannemer zal de Opdrachtgever vrijwaren van alle vorderingen of acties van derden gesteund op beweerde inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

   

  De Aannemer zal aan de Opdrachtgever alle sommen terugbetalen die de Opdrachtgever op grond van dergelijke acties aan derden zal moeten betalen alsmede alle sommen die werden uitgegeven als gerechtskosten en als verdediging tegen dergelijke acties.

   

  13.2. De Aannemer zal alle documenten, informatie, inlichtingen, plannen, beschrijvingen, enz. waarvan hij kennis neemt in het kader van deze overeenkomst (hierna “Vertrouwelijke Informatie”), strikt geheim houden en onder geen enkel voorwendsel meedelen aan derden zonder het uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever. De Aannemer verbindt er zich toe om deze verbintenis te doen naleven door zijn personeelsleden, aangestelden en onderaannemers betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomst.

   

  Wordt niet aanzien als Vertrouwelijke Informatie:

   

  informatie waarvan de Aannemer kan aantonen dat die hem bekend was vóór de mededeling ervan door de Opdrachtgever;

  informatie waarvan de Aannemer kan aantonen dat die reeds publiek bekend was zonder dat de Aannemer zijn geheimhoudingsverplichting heeft geschonden;

  informatie ontvangen door de Aannemer van een derde, zonder dat dit in strijd was met enige geheimhoudingsovereenkomst.

   

  Artikel 14 – Borg

   

  Als waarborg voor de goede uitvoering van de overeenkomst is de Aannemer verplicht een borgsom van ………………………… EUR te storten in de vorm van een bankgarantie opeisbaar op eerste verzoek of in geld.

   

  De Aannemer levert daarvan ten laatste … dagen na de ondertekening van de overeenkomst het bewijs door overhandiging aan de Opdrachtgever van het borgstellingbewijs. In geval de Opdrachtgever eenzijdig de overeenkomst opzegt, heeft de Aannemer zonder meer het recht op de terugbetaling van de borgtocht.

   

  Artikel 15 – Speciale gereedschappen

   

  1. a) Gereedschappen van de Opdrachtgever

   

  1. Eigendom

   

  Deze gereedschappen blijven de eigendom van de Opdrachtgever en de Aannemer heeft niet het recht ze te gebruiken bij de uitvoering van werken voor rekening van andere Opdrachtgevers.

   

  1. Aansprakelijkheid

   

  De Aannemer is verplicht de gereedschappen die hem in bewaring zijn gegeven te bewaren zoals hij zijn eigen gereedschap zou bewaren.

   

  Hij is echter niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging ten gevolge van arbeidsconflicten of alle andere omstandigheden die zich buiten zijn wil voordoen, zoals brand, overstroming, natuurrampen, oorlog, mobilisatie, opeising, embargo, opstand, algemene schaarse of beperking van het energieverbruik.

   

  1. Herstelling of vervanging

   

  Wanneer herstelling of vervanging van deze gereedschappen noodzakelijk blijkt, moet de Aannemer de Opdrachtgever daarvan binnen …. dagen in kennis stellen. Hij mag pas tot herstelling of vervanging overgaan nadat hij de schriftelijk toestemming van de Opdrachtgever heeft ontvangen.

   

  De herstellings- of vervangingskosten zijn ten laste van de Opdrachtgever, tenzij foutief gebruik ten laste van de Aannemer kan worden aangetoond.

   

  1. Bewaringstermijn

   

  Wanneer de Aannemer vervangstukken moet vervaardigen, is hij gemachtigd het gereedschap te behouden gedurende de tijd die nodig is voor het nakomen van deze  verplichting.

   

  1. Terugname van de gereedschappen

   

  De Opdrachtgever is verplicht deze gereedschappen terug te nemen binnen een termijn van ……………………….. te rekenen vanaf de dag waarop het contract (of de afgesproken bewaringstermijn) ten einde loopt. Na afloop van deze termijn mag niet teruggenomen gereedschap door de Aannemer worden vernietigd of verkocht na uitspraak volgens de wettelijke procedure die in het land van laatstgenoemde van toepassing is.

   

  1. b) Door de Aannemer vervaardigde gereedschappen

   

  De door de Aannemer vervaardigde gereedschappen zijn eigendom van de Aannemer die ze ook voor de opdracht van andere Opdrachtgevers kan gebruiken. Als de Opdrachtgever dit gereedschap rechtstreeks heeft gefinancierd, mag hij voor dit gebruik evenwel als voorwaarde stellen dat vooraf …… stukken van zijn bestelling worden afgewerkt.

   

  Artikel 16 – Oplevering

   

  Variant 1

   

  16.1. Voorlopige oplevering

   

  Om de voorlopige oplevering mogelijk te maken moet de opdracht in zijn geheel voltooid zijn, niettegenstaande bepaalde geringe onvolkomenheden welke tijdens de waarborgtermijn kunnen worden hersteld, en moet het goed volgens zijn bestemming in gebruik kunnen worden genomen.

   

  De Aannemer vraagt de voorlopige oplevering schriftelijk aan door de Opdrachtgever met een aangetekend schrijven te verzoeken er binnen een termijn van vijftien dagen volgend op de verzending van die aanvraag toe over te gaan.

   

  De werken worden geacht voor de voorlopige oplevering klaar te zijn, behoudens tegenbewijs, op de datum van de voltooiing die de Aannemer in het verzoek tot oplevering heeft aangeduid.

   

  De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de Opdrachtgever van de hem afgeleverde opdracht en sluit ieder verhaal van zijnentwege voor zichtbare gebreken uit.

   

  De voorlopige oplevering dient op tegenspraak tussen de Opdrachtgever en de Aannemer te worden uitgevoerd. Enkel een geschreven en tegensprekelijke akte van de partijen dient als bewijs van de voorlopige oplevering van het werk.

   

  Een eventuele weigering van de Opdrachtgever om over te gaan tot de voorlopige oplevering dient bij aangetekend schrijven met redenen omkleed aan de Aannemer te worden gemeld vóór de afloop van de termijn van vijftien dagen, die volgt op de dag waarop de Aannemer het verzoek tot oplevering heeft verstuurd.

   

  Een eventuele weigering van de Opdrachtgever om de voorlopige oplevering te aanvaarden, dient bij aangetekend schrijven met redenen omkleed aan de Aannemer te worden gemeld binnen de acht dagen na de dag voorzien voor de voorlopige oplevering.

   

  Als de met redenen omklede weigering om tot de voorlopige oplevering van het werk over te gaan of het te aanvaarden aan de Aannemer werd betekend, kan deze ofwel de redenen van de weigering aanvaarden en een nieuwe oplevering vragen, na de gewenste herstellingswerken te hebben uitgevoerd, ofwel in der minne of gerechtelijk om de benoeming van een deskundige verzoeken die de gegrondheid van de weigering tot oplevering moet onderzoeken en de eventuele kosten der herstellingswerken vastleggen.

   

  Als de Opdrachtgever evenwel, behoudens tegenbewijs, het goed vóór de voorlopige oplevering betrekt of gebruikt, wordt hij geacht de voorlopige oplevering stilzwijgend te hebben aanvaard.

   

  Als de Opdrachtgever het verzoekschrift van de Aannemer zonder gevolg laat en niet overgaat tot de oplevering binnen de hierboven vermelde termijn van vijftien dagen, maant de Aannemer hem daartoe bij deurwaardersexploot aan. De Opdrachtgever wordt geacht de voorlopige oplevering te aanvaarden, zo hij binnen vijftien dagen na de aanmaning niet verschenen is voor de oplevering op de bij het deurwaardersexploot bepaalde datum.

   

  16.2. Eindoplevering

   

  De eindoplevering behoort ……………. (weken, maanden, één jaar) na de datum van de voorlopige oplevering te geschieden. De Aannemer vraagt de eindoplevering schriftelijk aan door de Opdrachtgever met een aangetekend schrijven te verzoeken er binnen een termijn van vijftien dagen volgend op de verzending van die aanvraag toe over te gaan. De eindoplevering dient tussen de Opdrachtgever en de Aannemer tegensprekelijk te worden verricht. Alleen een geschreven en tegensprekelijke akte van de partijen geldt als bewijs voor de eindoplevering van het werk.

   

  Een eventuele weigering van de Opdrachtgever om over te gaan tot de eindoplevering dient bij aangetekend schrijven met redenen omkleed aan de Aannemer te worden gemeld vóór de afloop van de termijn van vijftien dagen, die volgt op de dag waarop de Aannemer het verzoek tot oplevering heeft verstuurd.

   

  Een eventuele weigering van de Opdrachtgever om de eindoplevering te aanvaarden dient bij aangetekend schrijven met redenen omkleed aan de Aannemer te worden gemeld binnen acht dagen na de dag van de eindoplevering.

   

  Als de met redenen omklede weigering om tot de definitieve oplevering van het werk over te gaan of het te aanvaarden aan de Aannemer werd betekend, kan deze ofwel de redenen van de weigering aanvaarden en een nieuwe oplevering vragen na de gewenste herstellingswerken te hebben uitgevoerd, ofwel in der minne of gerechtelijk om de benoeming van een deskundige verzoeken die de gegrondheid van de weigering tot oplevering moet onderzoeken en de eventuele kosten der herstellingswerken vastleggen.

   

  Als de Opdrachtgever het verzoekschrift van de Aannemer zonder gevolg laat en niet overgaat tot de oplevering binnen de hierboven vermelde termijn van vijftien dagen maant de Aannemer hem daartoe aan bij deurwaardersexploot. De Opdrachtgever wordt geacht de eindoplevering te aanvaarden, zo hij binnen vijftien dagen na de aanmaning niet verschenen is voor de oplevering op de bij het deurwaardersexploot bepaalde datum.

  Variant 2

   

  Zodra de opdracht volledig is uitgevoerd, meldt de Aannemer dit aan de Opdrachtgever. Op een overeengekomen moment zal de Aannemer overgaan tot het uitvoeren van testen teneinde vast te stellen of de opdracht is gerealiseerd in overeenstemming met de contractuele eisen. De kosten van deze testen zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

   

  Indien uit deze testen blijkt dat de opdracht niet in overeenstemming is met het contract, verhelpt de Aannemer de tekortkoming(en) zo spoedig mogelijk. Nadien worden nieuwe testen uitgevoerd, tenzij de tekortkoming(en) onbetekenend was (zijn).

   

  De oplevering van de opdracht vindt plaats nadat de testen met goed resultaat zijn uitgevoerd.

   

  Indien de partijen zijn overeengekomen dat geen testen worden uitgevoerd, vindt de oplevering plaats zodra de Opdrachtgever een schriftelijke mededeling van de Aannemer ontvangt dat het werk is opgeleverd, op voorwaarde dat het werk in overeenstemming is met de contractuele eisen.

   

  De Opdrachtgever is niet bevoegd het werk of een onderdeel ervan vóór de oplevering in gebruik te nemen. Indien de Opdrachtgever dit wel doet, zonder schriftelijke toestemming van de Aannemer, wordt hij geacht het werk te hebben goedgekeurd. De Aannemer is dan bevrijd van zijn verplichting testen uit te voeren.

   

  De in artikel 11 genoemde termijn gaat in zodra het werk overeenkomstig dit artikel is opgeleverd.

   

  Artikel 17 – Eigendoms- en risico-overdracht

   

  17.1. De Opdrachtgever zal eigenaar worden van de werken naarmate de materialen worden verwerkt, geïnstalleerd of ingebouwd.

   

  17.2. De Opdrachtgever draagt de risico’s verbonden aan de materialen die zich reeds op zijn terrein bevinden en al of niet reeds verwerkt werden.

   

  Bij verlies of beschadiging van deze materialen op het terrein van de Opdrachtgever zal de Aannemer slechts aansprakelijk zijn zo de Opdrachtgever een grove fout van de Aannemer bewijst.

   

  Artikel 18 – Tekortkomingen en verbreking van de overeenkomst

   

  18.1. Indien de Opdrachtgever redelijkerwijze een gebrekkige uitvoering van de opdracht door toedoen van de Aannemer vaststelt, stelt hij de [single point of contact/projectleider van de] Aannemer hiervan onverwijld in kennis samen met de gemotiveerde redenen van zijn klacht. De Aannemer onderneemt de nodige stappen teneinde de correcte uitvoering van de opdracht te bewerkstelligen.

   

  18.2. Indien de Opdrachtgever redelijkerwijze vaststelt dat de uitvoering van de opdracht door een bepaald personeelslid van de Aannemer niet voldoet aan de specificaties, dan stelt de Opdrachtgever de single point of contact/projectleider van de Aannemer hiervan in kennis binnen de drie werkdagen, samen met de gemotiveerde redenen van zijn klacht. De Aannemer zal, na overleg, het betrokken personeelslid kosteloos vervangen door een ander personeelslid met gelijkwaardige kwalificaties en expertise.

  18.3. De Opdrachtgever heeft het recht in geval van ernstige inbreuken op deze overeenkomst door de Aannemer, waaronder onder meer het laattijdig aanvangen van de werken, het niet met de vereiste spoed vorderen ervan, het leveren van niet-conforme producten of diensten:

   

  de overeenkomst van rechtswege en na ingebrekestelling van de Aannemer te verbreken;

  de overeenkomst verder te zetten door met een derde en op de kosten en risico van de Aannemer een overeenkomst af te sluiten, zonder hiervoor de rechtbanken in te schakelen.

   

  18.4. De Opdrachtgever heeft eveneens het recht wanneer blijkt dat de Aannemer en/of onderaannemer(s) hun sociaalrechtelijke en/of loonfiscale verplichtingen niet nakomen, onder andere in geval van kennisgeving door de bevoegde sociale inspectiedienst voorzien in de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers:

   

  de overeenkomst te verbreken met onmiddellijke ingang, van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling;

  de overeenkomst verder te zetten door met een derde en op de kosten en risico van de Aannemer een overeenkomst af te sluiten, zonder hiervoor de rechtbanken in te schakelen.

   

  18.5. In alle gevallen brengt de Opdrachtgever de Aannemer schriftelijk op de hoogte van zijn beslissing, wordt er overgegaan tot het opstellen van een tegensprekelijke staat van werken en brengt de Opdrachtgever alle schade in rekening die hij oploopt door het in gebreke blijven van de Aannemer en/of onderaannemer(s) met hun contractuele en/of wettelijke verplichtingen.

  18.6. De Aannemer heeft het recht in geval van niet naleving door de Opdrachtgever van art. 3.7. van onderhavige overeenkomst en/of de instructies in bijlage bij deze overeenkomst, om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder ingebrekestelling noch rechterlijke machtiging; alsook een forfaitaire schadevergoeding te bekomen ten belope van [xxx EUR] onverminderd het recht van de Aannemer om de volledige schadevergoeding te vorderen voor de door hem bewezen schade.

   

  Artikel 19 – Wijziging van de opdracht

   

  19.1. Indien in de loop van de uitvoering van het contract blijkt dat de opdracht moet worden gewijzigd of uitgebreid, hetzij op vraag van de Opdrachtgever, hetzij op grond van bijkomende inlichtingen die door de Aannemer werden verkregen, hetzij om te kunnen rekening houden met de meest recente technieken, hetzij voor om het even welke andere reden, verplicht de Aannemer er zich toe de Opdrachtgever onmiddellijk in te lichten over de weerslag die deze omstandigheden zullen hebben op de overeenkomst, de technische realisatie van de opdracht, de uitvoeringstermijnen en de prijs. Deze wijzigingen zullen het voorwerp uitmaken van een avenant aan voorliggende overeenkomst, ondertekend door beide partijen.

   

  19.2. Om geldig te zijn, moeten de mededelingen tussen de Opdrachtgever en de Aannemer over de wijziging van de werken schriftelijk worden gedaan.

   

  Artikel 20 – Stoornissen van nabuurschap

   

  De Opdrachtgever is tegenover derden, en inzonderheid tegenover zijn naburen, volledig aansprakelijk voor schade die het onvermijdelijke gevolg is van de uitvoering van de opdracht, wanneer aan de Aannemer geen enkele fout kan worden ten laste gelegd.

   

  Artikel 21 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

   

  Voorliggende overeenkomst en alle geschillen die hieruit zouden voortvloeien, zijn onderworpen aan Belgisch recht.

   

  Elk geschil dat zou kunnen rijzen naar aanleiding van de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van ………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

  Opgemaakt te ……………………… in ………………. exemplaren op ………………..

   

  De Aannemer De Opdrachtgever

   

  BIJLAGE BIJ OVEREENKOMST [           ]

  – INSTRUCTIERECHT

   

  Deze bijlage bevat de nadere bepalingen met betrekking tot de specifieke opdrachten uit te voeren door de Aannemer in het kader van de overeenkomst [                      ] en maakt er integraal deel van uit.

   

  In geval van strijdigheid of onverenigbaarheid van een bepaling in de overeenkomst met deze bijlage, primeren de bepalingen in deze bijlage.

   

  1. Opdracht

   

  Specificaties

   

  1. Instructies

   

  Overeenkomstig artikel 3.7. van de overeenkomst, kan de Opdrachtgever instructies geven aan het personeel verbonden door een arbeidsovereenkomst met de Aannemer en/of met zijn onderaannemer(s), uitsluitend in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst met betrekking tot de hieronder vermelde punten.

   

  Deze oplijsting bevat, per type van instructie , ter illustratie enkele exemplatieve en niet-exhaustieve voorbeelden die, in functie van de betrokken opdracht of deelactiviteit anders ingevuld kunnen worden en dagdagelijks mondeling gegeven kunnen worden, hetzij rechtstreeks, hetzij in het kader van overlegvergaderingen. Deze voorbeelden kunnen vrij worden aangepast en zullen variëren, zonder dat hiervoor een aanpassing van het contract nodig is.

   

  • planning van de uit te voeren opdracht en tussentijdse resultaten [vb. lastenboek, SLA,…];
  • openings- en sluitingsuren van de werf/werkplaats en algemene tijdstippen van onderbreking;
  • toegang tot de locaties en/of faciliteiten van de Opdrachtgever noodzakelijk voor het vervullen van de opdracht [vb. badges, registratiesysteem,…];
  • omstandigheden, procedures en handelswijzen van de Opdrachtgever, waarmee rekening dient gehouden te worden voor het vervullen van de opdracht [vb. bestaande veiligheidsvoorschriften, vertrouwelijksheidsvereisten, andere lopende werken die de chronologie van de werken bepalen,…];
  • tussentijdse wijzigingen waarmee rekening gehouden moet worden bij de uitvoering van de opdracht [vb. aanpassing van planning of SLA, aanpassing uitvoeringsmodaliteiten,…];
  • technische aanwijzingen inzake het gebruik en/of onderhoud van bepaalde machines, materialen en/of maatwerk, inclusief punctuele training, vorming en opleiding die noodzakelijk zijn voor het vervullen van de opdracht en die specifiek zijn aan de Opdrachtgever [vb. verplicht gebruik van bepaalde onderhoudsproducten, handleiding voor machines,…];
  • technische aanwijzingen inzake het gebruik en/of onderhoud van bepaalde faciliteiten, infrastructuur en/of processen, inclusief punctuele training, vorming en opleiding die noodzakelijk zijn voor het vervullen van de opdracht en die specifiek zijn aan de Opdrachtgever [vb. inachtname van email- en internetpolicy, gekozen programmeertaal, methodologie inzake project management,…];
  • dringende interventies om economische schade te voorkomen/te beperken [vb. stopzetten van de werken bij verkeerde manipulatie,…].

   

   

  Partijen komen overeen dat bovenvermelde instructies geenszins het werkgeversgezag van de Aannemer en/of zijn onderaannemer(s) uithollen.

   

  1. Verboden instructies

   

  De volgende elementen komen in elk geval toe aan de Aannemer en/of zijn onderaannemer(s) als werkgever ten aanzien van hun respectievelijke personeelsleden verbonden door een arbeidsovereenkomst, en kunnen in geen geval deel uitmaken van het instructierecht van de Opdrachtgever vermeld onder punt 2 hierboven:

   

  • aanwervingsbeleid (processen, interviews, selectie- en aanwervingscriteria);
  • beleid met betrekking tot loons- en arbeidsvoorwaarden;
  • voortgangscontrole en rapportering met oog op voortgangscontrole;
  • beleid inzake training, vorming en opleiding, uitgezonderd deze die noodzakelijk zijn voor het vervullen van de opdracht en die specifiek zijn aan de Opdrachtgever;
  • controle van de arbeidstijd en het bepalen van eventuele overuren, rustpauzes of inhaalrustdagen;
  • toelating en rechtvaardiging van afwezigheden (ziekte, klein verlet, vakantie, …);
  • beleid inzake disciplinaire sancties en ontslag;
  • evaluatie- en functioneringsgesprekken;
  • functiebepalingen.

   

   

  1. Single point of contact/projectleider

   

  Opdrachtgever: ………………

   

  Aannemer: ……………………

   

  1. Bijzondere voorwaarden
 • CONTRACTING AGREEMENT

  for working in real estate,

   

  BETWEEN

   

  with registered office

   

  with company number.

   

  and

   

  legally represented here by Mrs./de h.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ..

   

  hereinafter referred to as “the Client”

   

  AND

   

  with registered office.

   

  with company number ……… .. …………………… and RPR.

   

  legally represented here by

  hereinafter referred to as “the Contractor”

   

  HAVE AGREED AS FOLLOWS:

   

  Article 1 – Subject of the contract

   

  Variant 1

   

  The Client will charge the Contractor who accepts, under the following conditions and at the price agreed below, with the execution of the following assignment.

   

  [- Description of the works / assignment: ……………

  – Tasks: Development of … / execution of … / adaptation of …… ..

  – Place of performance: …………………………….

  – Resources to be used: ………………….]

   

  Variant 2

   

  The Client will charge the Contractor who accepts, under the following conditions and at the price agreed below, with the execution of the following assignment.

   

  [as will be further specified daily in the work sheets drawn up by the Client and communicated to the single point of contact / project leader of the Contractor].

   

  Article 2 – Contractual documents

   

  2.1. Subject to deviating provisions, the following documents form part of this agreement: the plans, technical documents and the descriptive measuring state, the standards and technical specifications, to which the assignment referred to in Article 1 refers and which relate to the services provided for, and any other necessary documents from the contract referred to in Article 1.

   

  2.2. The Contractor declares to have obtained these documents, to understand their language and to know their contents. He also declares to be aware of all modalities of the assignment. In the event of any conflict between the aforementioned documents and this agreement, the provisions of this agreement prevail.

   

  2.3. The drawings and technical descriptions provided to the Contractor before or after the conclusion of the agreement, on the basis of which the full or partial assignment is possible, remain the exclusive property of the Client. They may not be used, copied, multiplied, passed on, brought to or notified to third parties without the permission of the Client. However, they are the property of the Contractor:

  (a) if expressly agreed, or

  1. b) if they relate to a prior development agreement that is distinct from the performance agreement, in which the Contractor has reserved the ownership right.

  Article 3 – Method of implementation

   

  3.1. The performances are carried out according to the rules of art and the conditions and standards indicated in the order. The Client may at all times not perform properly executed performances and reject non-conforming materials.

  The Contractor undertakes to inform the Client in good time and in writing of any obvious irregularities that may appear during the reading of the documents concerning the acceptance, as stipulated in Article 2, or during the execution of the works.

   

  3.2. The Contractor exercises his activities completely freely and independently. He receives no binding directive, order or order from the Client and no link of subordination can occur under any circumstances between the Client and the Contractor.

   

  Under no circumstances can the Contractor bind the Client and he remains at all times responsible to third parties for his actions, and the information or advice provided to the Client.

   

  3.3. The Contractor undertakes, as and when the order progresses, to have the contaminations caused by his staff and the waste left behind by his personnel carefully removed.

   

  3.4. The execution of the assignment is interrupted during the periods of collective leave that apply to the Client. The Client will provide this information to the single point of contact / project leader of the Contractor as soon as the period has been determined.

   

  3.5. The Client shall provide all reasonable facilities necessary to carry out the assignment at the location available, such as telephone, heating, lighting, office space.

   

  3.6. Insofar as necessary for the execution of the assignment, the Client gives access to the necessary information and documentation and his staff can be consulted at reasonable and predetermined times regarding the organization, procedures and practices of the Client.

   

  3.7. The personnel connected by an employment contract with the Contractor and / or subcontractor, used in the performance of the assignment, always works under the responsibility and authority of the Contractor or subcontractor and receives no binding directive, order or order from the Client except certain below. In accordance with art.31 § 1 of the Act 24 July 1987 concerning temporary employment, temporary employment and the provision of employees for the benefit of users, the Client can give instructions to the personnel connected by an employment contract with the Contractor and / or subcontractor solely in the context of the implementation of this Agreement with respect to the items listed in the Annex to this Agreement. This instruction right does not in any way imply liability of the Client for the correct execution of the assignment, which is exclusively due to the Contractor.

   

  The parties acknowledge that the instructions that can be given, as explicitly included in the appendix, do not in any way erode the employer’s authority of the Contractor and / or subcontractor. The parties undertake to execute the present agreement accurately and completely in accordance with the express provisions of this agreement. Any amendment or supplement to the instructions set out in the appendix must be agreed between the parties beforehand and amended in the appendix.

  Article 4 – Price

   

  4.1. Variant 1

   

  The contract will be executed at the global and fixed price of ……………….. EUR.

   

  Variant 2

   

  The order will be executed at fixed unit prices as stated in the to this

  agreement on rates and on the basis of the delivered goods and performances as determined in the survey and progress reports.

   

  4.2. This price only includes the execution of the works as described in article 1 with the exclusion of additional costs, such as transport, packaging, etc.

   

  4.3. The price set in article 4.1 will be adjusted as specified below.

   

  The price revision takes place with every payment of a disc or advance and the amounts to be paid are determined by applying the following formula to the amount of each payment disc or to the statement of actual work, drawn up on the basis of the agreement:

   

  P = Po (a M + b S + 0.20) (())

   

  Mo So

   

  in which :

   

  P = invoice price

   

  Po = first basic price on ……………………………….. (date)

   

  Mo = price of ……………………………… (a certain raw material)

  on ……………………. (date) taken from ………………. ………

  a certain publication), say ………………….. EUR

   

  M = price of the same raw material on ………………………… (date)

  (price for the supply or invoicing)

  So = the reference hourly wage plus the social charges in the metalworking industry (national or regional average), recognized by the Federal Public Service Economy, SMEs, Self-employed and Energy and published by Agoria on ………………. (date),

  say ……………………………. EUR.

  S = the same wage on ………………………………….. (date)

  (period of execution of the order or invoice date)

  Article 5 – Payment

  5.1. The price is paid as follows:

  …..% at the signing of the agreement

  …..% at ……………………………………. …………

  …..% at ……………………………………. …………

  by payment to bank account n ° ……………………….. of the Contractor and this within 30 days at the end of the month of receipt of the concerned invoice.

  5.2. If the Client does not make payment of these advances within …….. days after the claim for payment, the Contractor reserves the right to suspend the execution of the assignment with a simple by registered letter to the Client. sent message. The Contractor can, without prejudice to all rights and claims, take all necessary storage measures at the expense of the Client.

  5.3. If the Client does not pay within the agreed payment term, the Contractor shall, from the following day, legally and without notice of default, be entitled to the payment of an interest at the reference interest rate plus 8 percentage points and rounded up to the higher half percentage point.

  The reference rate is the interest rate applied by the European Central Bank for its most recent main refinancing operation as defined by the Law of 2 August 2002.

   

  In addition, if the Principal does not pay within the agreed payment term, without prejudice to his right to the lump sum compensation pursuant to the Law of 2 August 2002 and the reimbursement of court costs in accordance with the provisions of the Judicial Code, the Contractor is entitled to reasonable compensation by the Contractor. Client for all relevant recovery costs caused by the payment arrears.

   

  Article 6 – Social and fiscal obligations in the performance of work

   

  6.1. Before commencing the works and with every intervention of other (sub) contractors during the execution of the works, the Client must report these and provide the necessary information to the National Office of Social Security in accordance with the provisions of §7 of Article 30bis of the law of 27 June 1969.

   

  If the Contractor in turn calls on a subcontractor, the Contractor must inform the Principal beforehand and in writing and provide him with all the necessary information in accordance with the aforementioned Article 30bis.

   

  6.2. The Contractor fulfills all social and tax obligations imposed on employers vis-à-vis his employees.

   

  The Contractor must be able to demonstrate at the time of the conclusion of the contracting agreement, before commencing the work as well as on the occasion of every invoice, that he has fulfilled all his social and tax obligations.

  The Contractor must be able to demonstrate to the Client that the statutory social contributions for the assignment are paid and the required tax deductions have been made. At the request of the Client, the Contractor must be able to produce the evidential documents showing that the relevant legal requirements have been complied with.

   

  6.3. The Contractor declares that on the date of signing this agreement there is no mention in the publicly accessible database of the National Social Security Office and the tax authorities that there is a deduction for social and / or fiscal debts.

   

  The Contractor provides the Client with all the necessary information so that the latter can verify via the relevant databases whether or not the Contractor has social and / or fiscal debts.

   

  If social and / or fiscal debts arise on account of the Contractor, the Client shall pay the deductions for every payment to the Contractor in accordance with the provisions of article 30bis of the law of 27 June 1969 concerning the social security of the workers and article 403 of the Income Tax Code 1992.

   

  If the Contractor in turn calls on a subcontractor, on whose account social and / or tax debts arise, the Contractor must pay the deductions for each subcontractor owed in accordance with the provisions of article 30bis of the Act of 27 June 1969 concerning the social security of the workers and article 403 of the Income Tax Code 1992 and the proof of this to the Client.

   

  6.4. The Contractor confirms that he will in no case employ or will employ employees who are in an illegal

                 residence situation. The Contractor undertakes to impose this provision in the

                contracts that he concludes with his subcontractor (s).

   

  6.5. Works carried out by a foreign contractor

   

  Substantial activities

  The Contractor established abroad confirms that he actually performs substantial activities in his country of establishment, namely activities other than exclusively internal management or administrative activities, and is therefore an employer who can temporarily second his employees to another EU Member State.

   

  Connection person

  The Contractor established abroad is obliged to appoint a liaison officer who, on behalf of this Contractor, will ensure contact with the competent government authorities in connection with the employment in Belgium of the workers seconded by the Contractor. The liaison person must be a physical person, and can be one of the employees seconded to Belgium.

  The Contractor based abroad must, prior to the start of the activities in Belgium, communicate the name of the liaison officer to the Limosa declaration.

   

  Mandatory documents

  In accordance with the legal provisions and insofar as applicable to the employees, the employees will be in possession of the necessary identity documents, residence permits, work permits, Limosa reports (L1 documents) via www.limosa.be and, depending on the case, the A1 document (within Europe) or other documents (outside Europe) showing the correct connection and payment at a

  foreign social security system. The Contractor established abroad undertakes to send the L1 documents to the Principal by e-mail before the start of the work.

   

  The Contractor based abroad, who secondises his employees to Belgium, must also keep the following documents available per employee from the start of the activities up to 1 year after the end of these activities:

  copy of the employment contracts;

  information about the foreign currency that serves as payment of the wages, the benefits in cash or in kind connected with the secondment to Belgium, the conditions of the repatriation of the posted worker;

  working time summaries indicating the beginning, end and duration of the daily working hours of the posted workers;

  proof of payment of the wages.

   

  At the request of the competent government agency, the Contractor established abroad must translate the aforementioned documents into one of the national languages ​​or into English.

   

  Applicable employment conditions

  The Principal communicates the coordinates of the internet site of the Federal Public Service Employment, Labor and Social Consultation where the information concerning the wage owed is included: [add link to the web page]

   

  The Contractor established abroad confirms that the minimum wages in Belgium will be paid to the employees at least in time, in accordance with the Belgian mandatory provisions regarding the applicable minimum wage according to Art. 5 of the Secondment Act of 5 March 2002 and the law on the protection of workers’ wages.

   

                 Foreign subcontractor (s)

  The Contractor, who in turn calls on a subcontractor (s) established abroad, undertakes to impose compliance with these provisions on those subcontractor (s) in the contracts he concludes with this.

   

  6.6. Attendance registration

  If the works that are the subject of this agreement fall under the scope of Section 4 (“Attendance Registration System”), Chapter V of the Act of 4 August 1996 on the well-being of employees in the performance of their work, the parties will fulfill their respective obligations. contained therein.

   

  These include, but are not limited to the following:

   

  – Each party shall ensure that any natural person who enters the place where the works are carried out under this contract, which are the subject of this contract, registers his presence before entering this place;

  – Each party ensures that the required data relating to its business are actually and correctly recorded and forwarded to the NSSO database;

   

  – The Principal points out to the Contractor the provisions of art.16§1.3 and §2.4 and §3 of the Act of 8 December 1992 for the protection of privacy with regard to the processing of personal data;

   

  – If the Contractor, in turn, appeals to a subcontractor himself, he / she takes measures to ensure that the latter actually and correctly records all data and forwards it to the NSSO database, and points this out to the aforementioned provisions of the law of 8 December 1992. protection of privacy. This obligation applies to every subcontractor, regardless of the level of subcontracting.

   

  Registration system

  Variant 1

  The Client makes the registration system available to the Contractor. The Contractor is obliged to use the registration system made available and, in turn, to make it available to the subcontractors to which he makes an appeal. The Client informs the Contractor about the various registration tools that can be used.

   

  Variant 2

  Parties agree that the Contractor

  (i) provides its own registration system, which meets the conditions and safeguards set out in the aforementioned legislation and

  (ii) makes it available to the subcontractors to which he in turn invokes OR takes measures to ensure that the subcontractors to which he in turn makes provision for their own registration system, which meets the conditions and guarantees laid down in the aforementioned legislation.

   

  Article 7 – Subcontracting

   

  The Contractor may entrust a part of the assignment to a third party under his own responsibility. He will inform the Client of this in writing in advance and will announce the full identity of the subcontractor.

   

  The Contractor undertakes, when executing (a part of) the assignment, one or more third parties, directly or through further subcontracting, to do so only on the basis of a subcontracting agreement at each level of the subcontracting. , in which the following provisions […] of this agreement [as well as the annex with instructions to this agreement] must be included.

   

  Article 8 – Supervision and safety

  8.1 The Contractor must himself supervise his work, take all precautionary measures in the interests of the safety of his staff or of third parties in the context of the agreement and all necessary insurance (accidents, accidents at work, civil liability, fire, theft, etc …). It is expressly agreed that the Client bears no responsibility on this basis.

   

  At the request of the Client, the Contractor must be able to submit the policies and prove that he has paid the premiums in question.

   

  8.2. The Contractor undertakes not to employ any employees under the regime of making employees available, except through authorized temporary offices and to ensure that they do not conclude agreements with bogus self-employed persons.

   

  8.3. The Contractor is responsible for compliance with the employment law provisions, including working hours and minimum rest periods, holidays, compensation for overtime, health, safety, hygiene and employee well-being, as stipulated in the Law of 4 August 1996, at the workplace. with regard to his own employees. The Contractor undertakes to have these provisions enforced by his own subcontractors, with respect to their respective employees.

   

  If the Contractor does not comply with his obligations regarding well-being or fails to do so, the Principal can always take the necessary measures at the expense of the Contractor.

   

  Article 9 – Commencement of the assignment and execution period

   

  9.1. The work starts on ………………………………

   

  The execution time of the works will be ………. working days starting from the aforementioned date.

   

  9.2. Any event that constitutes an insurmountable obstacle to the normal performance of the Contractor’s obligations or forces him to temporarily or permanently cease the contract is considered a case of force majeure (for example, accidents, wars and the associated consequences, strikes or lock-out).

   

  The temporary interruption of the assignment due to force majeure automatically entails an extension of the originally determined execution period without compensation, with a period equal to the duration of the interruption, increased by the period of time normally required to carry out the work. to get the job going again.

   

  9.3. If the performance of the agreement is interrupted on the orders or at the fault of the Client for a period of more than 30 calendar days, the Contractor must pay an advance on the current disc for the value of the work already carried out.

   

  For the interruptions ordered by the Principal or due to him – other than those due to lack of weather and which are not specified in particular – which occur in the contractually agreed execution period and generally 1 / 20th of this period and at least 10 exceeding the working days, the Contractor is entitled to an indemnification, the amount of which is fixed by mutual agreement; however, the Contractor may not invoke the ongoing discussions in connection with this in order not to further implement the Contract of Contract.

  Are not counted as working days, days on which unfavorable weather conditions directly or indirectly make the work impossible for at least four hours, Saturdays, Sundays and public holidays and annual paid holidays.

   

  9.4. In all other cases, once the fixed delivery date or period has expired, the Contractor will owe a lump sum compensation of ……………… … EUR per working day / week delay and this without requiring a prior notice of default.

  If the Client can prove that the damage that he incurs due to the delay exceeds the lump sum compensation, he can demand additional compensation.

   

  As soon as the delay reaches …………………. working days / weeks, the Client has the right without judicial intervention, but after a prior notice of default within … …………. days after receipt, the contract will be terminated, without prejudice to his right to demand full compensation from the Contractor.

   

  Article 10 – Cooperation obligation

   

  10.1. To be valid, the communications between the Client and the Contractor about the execution of the works must be made in writing.

   

  The parties undertake to inform each other immediately of any difficulty that may disrupt the punctual execution of the assignment and provide each other with any explanation that can facilitate this.

   

  10.2. The parties each designate a single point of contact / project leader who will follow up the correct execution of the mutual contractual obligations of the parties and will function as a point of contact for all daily communications between the parties.

   

  The Client and the Contractor draw up a calendar of regular follow-up meetings, which will take place with the single points of contact / project leaders.

   

  10.3. The employees of the Contractor who are responsible for the execution of the assignment regularly draw up a report of the realized works and the progress of the assignment. This report is communicated to the single point of contact / project manager of the Contractor, with a copy to the single point of contact / project leader of the Client for information.

   

  10.4. In the absence of a staff member of the Contractor during the execution of the assignment, either on leave, illness or any other reason, the single point of contact / project leader of the Contractor shall notify the Client’s single point of contact / project leader as soon as possible. in advance, if possible in advance. In the absence of the relevant staff member of the Contractor of more than 5 working days, the Contractor shall provide replacement by another staff member with at least equivalent qualifications, experience and expertise.

   

  In the event that the Client notifies the unplanned absence of a staff member of the Contractor who is responsible for the execution of the assignment at the location, he shall inform the single point of contact / project manager of the Contractor immediately.

   

  10.5. If the Contractor replaces his staff who carry out the assignment, this will not affect the continuity in the execution of the assignment, and this may not lead to a delay or additional cost for the Client. The Contractor will avoid a frequent replacement of his employees who carry out the assignment.

  The Contractor undertakes to inform the single point of contact / project leader of the Principal of any replacement of a staff member by another competent member of staff in advance, taking into account the concerns of the Principal.

   

  A staff member must always be replaced by a staff member with at least equivalent qualifications, experience and expertise. The Contractor is responsible for the training and transfer of knowledge, if necessary, and the costs thereof, for such a replacement.

   

  Article 11 – Liability

   

  The Contractor remains liable for the suitability of the materials used and the reliability of the work for a period of one year after the final acceptance. During this period, the Contractor will be obliged to repair all defects, whatever their cause or nature, at their expense and without delay.

   

  The Contractor is liable for all damage, including but not limited to all costs,

  fines, legal costs, … that the Client suffers as a result of non-compliance with the contractual and / or

  legal obligations by the Contractor, this without prejudice to all other rights and resources on which the

  Client in accordance with this agreement and / or the law.

   

  The Contractor indemnifies the Client against all third party claims, including but without

  limitation for any damage, complaint, loss, interest and penalties resulting from or in connection with the

  non-compliance with the contractual and / or legal obligations by the Contractor and / or its subcontractors;

  regardless of the level of subcontracting, and any natural person commissioned by the Contractor or his

  subcontractors.

   

  In addition to liability under the Belgian Product Liability Act of 25 February 1991, the Contractor also undertakes to indemnify the Client for a period of ten years from the final acceptance in the event that the works, goods and / whether parts give rise to (contractual and / or extra-contractual) damage to commercially used goods or to losses related to the professional activity of the Client or a third party.

   

  Article 12 – Limitation of liability

   

  If the Client imposes on the Contractor materials of a certain quality, origin or type, and this in spite of the written and reasoned reservation of the Contractor, the latter shall be relieved of any liability with respect to defects that are attributable to this. procedure provided that no fault can be attributed to the processing of the materials.

   

  If a specialized engineering consultancy or engineer is imposed on him in particular by the specifications, the Contractor is in no way liable for a conception error or any additional use of the originally planned quantities, even if the remuneration of the engineering firm or the engineer is contractually charged.

   

  Article 13 – Intellectual property and confidentiality

   

  13.1. The Contractor shall indemnify the Client against all claims or actions of third parties based on alleged infringements of intellectual property rights.

  The Contractor will refund to the Principal all sums that the Principal will have to pay to third parties on the basis of such actions, as well as all sums that were spent as legal costs and as defense against such actions.

   

  13.2. The Contractor shall keep all documents, information, information, plans, descriptions, etc. of which he becomes aware within the framework of this agreement (hereafter “Confidential Information”), strictly confidential and not on any pretext to communicate to third parties without expressly preceding and written agreement of the Client. The Contractor undertakes to have this commitment fulfilled by its employees, appointees and subcontractors involved in the execution of this agreement.

   

  Not considered Confidential Information:

   

  – information of which the Contractor can demonstrate that it was known to him prior to the communication thereof by the Client;

  – information of which the Contractor can demonstrate that it was already publicly known without the Contractor having breached his confidentiality obligation;

  – information received by the Contractor from a third party, without this being contrary to any confidentiality agreement.

   

  Article 14 – Deposit

   

  As a guarantee for the proper execution of the agreement, the Contractor is obliged to deposit a deposit of ………………………… EUR in the form of a bank guarantee due on first request or in cash.

   

  The Contractor shall provide proof of this by submission to the Client of the guarantee certificate no later than … days after the signing of the agreement. In the event that the Client unilaterally terminates the agreement, the Contractor shall have the right to the repayment of the bail.

   

  Article 15 – Special tools

   

  1. a) Tools from the Client

   

  1. Ownership

   

  These tools remain the property of the Client and the Contractor does not have the right to use them in the execution of work for the account of other Clients.

   

  1. Liability

   

  The Contractor is obliged to keep the tools that have been given to him in storage as he would keep his own tools.

   

  However, he is not liable for loss or damage as a result of labor disputes or any other circumstances that occur outside his control, such as fire, flood, natural disasters, war, mobilization, claim, embargo, uprising, general scarcity or limitation of energy consumption.

   

  1. Repair or replacement

  If repair or replacement of these tools is necessary, the Contractor must inform the Client thereof within …. days. He may only proceed to repair or replacement after he has received the written permission from the Client.

   

  The repair or replacement costs are at the expense of the Client, unless incorrect use can be demonstrated at the expense of the Contractor.

   

  1. Retention period

   

  When the Contractor is required to manufacture spare parts, he is authorized to retain the tool for the time necessary to fulfill this obligation.

   

  1. Take-back of the tools

   

  The Client is obliged to take back these tools within a period of ……………………….. from the day on which the contract is concluded (or the agreed retention period) is coming to an end. After the expiry of this period, any reversed tools may be destroyed or sold by the Contractor following a judgment in accordance with the legal procedure applicable in the country of the latter.

   

  1. b) Tools manufactured by the Contractor

   

  The tools manufactured by the Contractor are the property of the Contractor who can also use them for the assignment of other Clients. If the Client has directly financed this tool, he may, however, make a condition for this use that before …… pieces of his order are completed.

   

  Article 16 – Completion

   

  Variant 1

   

  16.1. Provisional acceptance

   

  In order to make provisional acceptance possible, the contract must be completed in its entirety, notwithstanding certain minor shortcomings which can be rectified during the guarantee period, and the good must be ready for use according to its destination.

   

  The Contractor shall request the provisional acceptance in writing by requesting the Client by registered letter within a period of fifteen days following the sending of that request.

   

  The works are deemed to be ready for the provisional acceptance, subject to proof to the contrary, on the date of completion indicated by the Contractor in the request for acceptance.

   

  The provisional acceptance implies the approval by the Client of the assignment delivered to him and excludes any recourse from his / her part for visible defects.

   

  The provisional acceptance must be carried out in contradiction between the Client and the Contractor. Only a written and contradictory deed from the parties serves as proof of the provisional acceptance of the work.

  Any refusal by the Client to proceed with the provisional acceptance must be notified to the Contractor by registered letter, stating reasons, before the expiry of the fifteen-day period following the day on which the Contractor has submitted the request for acceptance. sent.

   

  Any refusal by the Client to accept the provisional acceptance must be reported to the Contractor by registered letter stating the reasons within eight days after the day for provisional acceptance.

   

  If the reasoned refusal to proceed with the provisional acceptance of the work or to accept it has been served on the Contractor, he may either accept the reasons for the refusal and request a new delivery, after carrying out the desired repair work, to request the appointment of an expert, either amicably or judicially, who must investigate the merits of the refusal to accept delivery and record any costs of repairs.

   

  However, if the Client, with the exception of evidence to the contrary, acquires or uses the goods before the provisional acceptance, he is deemed to have tacitly accepted the provisional acceptance.

   

  If the Principal leaves the Contractor’s petition without consequence and does not proceed to completion within the aforementioned fifteen-day period, the Contractor shall notify him by bailiff’s writ. The Client is deemed to accept the provisional acceptance, if he has not appeared within fifteen days after the reminder for the delivery on the date set by the bailiff’s writ.

   

  16.2. Final delivery

   

  The final delivery should be ……………. (weeks, months, one year) after the date of the provisional acceptance. The Contractor will request the final delivery in writing by requesting the Principal by registered letter within a period of fifteen days following the sending of that request. The final delivery must be contradicted between the Client and the Contractor. Only a written and contradictory deed from the parties is considered proof of the final delivery of the work.

   

  Any refusal by the Client to proceed with the final delivery must be notified to the Contractor by registered mail, stating the reasons for the fifteen-day period following the day on which the Contractor has sent the request for completion. .

   

  Any refusal by the Client to accept the final delivery must be notified to the Contractor by registered letter stating reasons within eight days of the day of the final delivery.

   

  If the reasoned refusal to proceed with the definitive acceptance of the work or to accept it has been served on the Contractor, it may either accept the reasons for the refusal and request a new delivery after carrying out the desired repair work, or amicably or judicially to request the appointment of an expert who must examine the validity of the refusal to accept and record any costs of repair work.

   

  If the Principal leaves the Contractor’s petition without consequence and does not proceed to completion within the aforementioned fifteen-day period, the Contractor shall notify him to the bailiff’s writ. The Client is deemed to accept the final delivery, if he is within fifteen

  days after the reminder has not appeared before the delivery on the date set by the bailiff’s writ.

   

  Variant 2

   

  As soon as the assignment has been fully executed, the Contractor will report this to the Client. At an agreed time, the Contractor will carry out tests in order to determine whether the assignment has been realized in accordance with the contractual requirements. The costs of these tests are for the account of the Client.

   

  If these tests show that the assignment is not in accordance with the contract, the Contractor resolves the shortcoming (s) as soon as possible. Afterwards, new tests are carried out, unless the deficiency (s) were (are) insignificant.

   

  The delivery of the assignment takes place after the tests have been performed with good results.

   

  If the parties have agreed that no tests will be carried out, the delivery will take place as soon as the Client receives a written notification from the Contractor that the work has been delivered, provided that the work is in accordance with the contractual requirements.

   

  The Client is not authorized to take the work or part of it into use before delivery. If the Client does so without the written permission of the Contractor, he is deemed to have approved the work. The Contractor is then released from his obligation to perform tests.

   

  The period referred to in article 11 shall start as soon as the work has been delivered in accordance with this article.

   

  Article 17 – Ownership and risk transfer

   

  17.1. The Client will become the owner of the work as the materials are processed, installed or built-in.

   

  17.2. The Client bears the risks associated with the materials already on its site and whether or not already processed.

   

  In the event of loss or damage to these materials on the premises of the Client, the Contractor will only be liable if the Client proves a serious error on the part of the Contractor.

   

  Article 18 – Shortcomings and termination of the agreement

   

  18.1. If the Client reasonably establishes a defective execution of the assignment through the actions of the Contractor, he shall inform the [single point of contact / project manager of the Contractor] of this without delay, together with the motivated reasons for his complaint. The Contractor will take the necessary steps to ensure the correct execution of the assignment.

   

  18.2. If the Client reasonably establishes that the execution of the assignment by a certain employee of the Contractor does not meet the specifications, then the Principal will inform the single point of contact / project manager of the Contractor within three working days, together with the motivated reasons for his complaint. The Contractor will, after consultation, replace the staff member concerned free of charge with another staff member with equivalent qualifications and expertise.

  18.3. The Client has the right in the event of serious breaches of this agreement by the Contractor, including, among other things, the late start of the work, not demanding it with the required speed, the delivery of non-compliant products or services:

   

  – to break the agreement legally and after notice of default by the Contractor;

  – to continue the agreement by concluding an agreement with a third party and at the expense and risk of the Contractor, without calling in the courts.

   

  18.4. The Client also has the right if it appears that the Contractor and / or subcontractor (s) do not comply with their social and / or wage tax obligations, among other things in case of notification by the competent social inspection service provided for in the Act of 12 April 1965 concerning the protection of the wages of employees:

   

  – to terminate the contract with immediate effect, by operation of law and without any prior notice of default;

  – to continue the agreement by concluding an agreement with a third party and at the expense and risk of the Contractor, without calling in the courts.

   

  18.5. In all cases, the Client notifies the Contractor in writing of his decision, proceeding to draw up a contradictory statement of works and invoices the Client for all damage that he incurs due to the default of the Contractor and / or subcontractor (s) with their contractual and / or legal obligations.

   

  18.6. The Contractor is entitled in the event of non-compliance by the Client with Art. 3.7. of this agreement and / or the instructions attached to this agreement, to terminate the agreement with immediate effect without notice of default or judicial authorization; as well as a lump-sum compensation for damages amounting to [xxx EUR] without prejudice to the Contractor’s right to claim full compensation for the damage he has proven.

   

  Article 19 – Modification of the assignment

   

  19.1. If in the course of the performance of the contract it appears that the contract must be amended or extended, either at the request of the Client or on the basis of additional information obtained by the Contractor, or in order to take into account the most recent information. techniques, or for any other reason, the Contractor undertakes to inform the Client immediately of the impact that these circumstances will have on the agreement, the technical realization of the assignment, the execution times and the price. These changes will be the subject of an avenue to the present agreement, signed by both parties.

   

  19.2. In order to be valid, the communications between the Client and the Contractor about the modification of the works must be made in writing.

   

  Article 20 – Disturbances of neighborhood

   

  The Client is fully liable vis-à-vis third parties, and in particular vis-à-vis its neighbors, for damage that is the inevitable consequence of the execution of the assignment, when the Contractor can not be charged with any error.

  Article 21 – Applicable law and competent court

   

  The present agreement and all disputes arising from it are subject to Belgian law.

   

  Any dispute that might arise as a result of the execution or interpretation of this agreement, belongs to the exclusive authority of …………………….. …………………………… …………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………..

   

  Drawn up in ……………………… in ………………. copies on ………………..

   

  The Contractor The Client