Het A1 document

VERORDENING (EG) Nr. 883/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

Artikel 12

Op degene die in een lidstaat werkzaamheden in loondienst verricht voor rekening van een werkgever die daar gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht en die door die werkgever naar een andere lidstaat wordt gedetacheerd om voor rekening van die werkgever werkzaamheden te verrichten, blijft de wetgeving van de eerste lidstaat, op voorwaarde dat de verwachte duur van dergelijk werk niet meer dan 24 maanden bedraagt ​​en dat hij/zij niet wordt uitgezonden om een ​​andere gedetacheerde persoon te vervangen.

Het A1-document (voorheen E 101) is een persoonlijk document.

Werknemers die door hun werkgever zijn gedetacheerd op een project in een lidstaat van de Europese Unie, moeten dit document in bezit hebben om aan te tonen dat ze verzekerd zijn volgens de wetgeving van hun woonland.

Als de werknemer in meer dan één land van de Europese Unie (EU) gaat werken, moet de werkgever de bevoegde socialeverzekeringsinstelling in het land waar de werknemer woont, informeren.

In veel landen controleren de arbeidsinspecties of een werknemer sociaal verzekerd is. Het bedrijf waar de werknemer is gedetacheerd, mag deze controle ook uitvoeren. Door het tonen van een A1-verklaring heeft de werknemer het bewijs dat hij of zij verzekerd is in het woonland. Als uw werknemer geen A1-attest heeft, kan hij of zij een boete krijgen van de inspectie.

In Jip-en-Janneke taal:

Een in het buitenland gevestigd uitzendbureau, dat haar werknemers naar een ander EU land uitzendt (detacheert) vraagt voor deze werknemers bij de Sociale Verzekeringsinstantie in eigen land een A1 document aan om aan te tonen, dat werkgever verplicht is om voor deze werknemers de sociale verzekeringspremies in eigen land af te dragen en dus niet in Nederland.