Misbruik van het A1-formulier

Door het groeiend tekort aan geschoold personeel doen bedrijven steeds vaker een beroep op buitenlandse aannemers om werken in onderaanneming uit te voeren. Ook wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van in het buitenland gevestigde uitzendbureaus. Deze buitenlandse ondernemingen moeten voor hun werknemers de verplichtingen met betrekking tot het afdragen van sociale premies alsook belastingen strikt naleven, de werknemers moeten eveneens over een geldig A1-formulier beschikken.

 

VERORDENING (EG) Nr. 883/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD  van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (Voor de EER en Zwitserland relevante tekst) citeren wij

Artikel 12

Degene die werkzaamheden in loondienst verricht in een lidstaat voor rekening van een werkgever die daar zijn werkzaamheden normaliter verricht, en die door deze werkgever wordt gedetacheerd om voor zijn rekening werkzaamheden in een andere lidstaat te verrichten, blijft onderworpen aan de wetgeving van de eerstbedoelde lidstaat, mits de te verwachten duur van die werkzaamheden niet meer dan 24 maanden bedraagt en de betrokkene niet wordt uitgezonden om een andere gedetacheerde persoon te vervangen

De vraag die steeds vaker opkomt, is, of een onderneming die een beroep doet op een buitenlandse onderaannemer, aansprakelijk gesteld kan worden indien dit A1-formulier niet terecht werd afgegeven.

Hieronder vindt u de tekst van het Arrest van het Europese Hof

06022018-NL

 

I work in Europe adviseert u graag in gevallen van twijfel. Wij beschikken over specialisten met ervaring in diverse landen in de Europese Unie